Amma in Chennai

21 – 22 Jan, Bharata Yatra 2009, Chennai

Photos of Chennai Brahmasthanam festival