Kovai Brahmasthanam Festival

9-10 Kovai Brahmasthanam festival, Tamil Nadu – 2015 Bharata Yatra