Birthday preparations 2007

Amma’s 54th Birthday Celebrations

September 2007, Amrita Vishwa Vidhya Peetham, Amritapuri Campus, photos of the birthday preparations